Polityka prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

                Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanej dalej – RODO) przekazuję Pani/Panu następujące informacje:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest

Biuro Turystyki Antałek Zbigniew Cioś, Cholerzyn 424, 32-060 Liszki; rodo@antalek.pl

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania zawartej między nami umowy dotyczącej usług Biura Turystyki Antałek. Będziemy je także wykorzystywać w celu marketingu bezpośredniego usług własnych (tzw. dozwolony użytek).
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 • 6.1.b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • 6.1.c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • 6.1.f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. marketing własny).
 1. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń Administratora wobec Pana/Pani oraz roszczeń Pana/Pani przeciwko Administratorowi.
 2. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w innych celach niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 3. Administrator nie będzie ujawniać Pana/Pani danych osobowych odbiorcom, o których mowa w art. 4.9) RODO, poza osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz osobami, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych i które są zobowiązane do zachowania tajemnicy oraz do ochrony danych osobowych, które mogą przetwarzać wyłącznie na polecenie Administratora (art. 29 RODO). Odbiorcami w rozumieniu art. 4.9) RODO nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem.
 4. Administrator nie stosuje profilowania, tj. zautomatyzowanego przetwarzania Pani/Pana danych w celu ich wykorzystania do oceny niektórych cech osoby fizycznej.
 5. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo sprostowania tych danych (art. 16 RODO),
 • prawo usunięcia tych danych – “prawo do bycia zapomnianym” – w sytuacjach określonych w art. 17 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania tych danych w sytuacjach określonych w art. 18 RODO,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6.1.a) lub art. 6.1.b) – prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6.1.e) lub art. 6.1.f) RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6.1.a) – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

                Nasza firma przywiązuje szczególne znaczenie do ochrony danych osobowych naszych klientów i osób współpracujących. Mamy świadomość, że jest to realizacja konstytucyjnych wolności: prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji) oraz prawa do ochrony danych (art. 51 Konstytucji). Z tych względów prosimy o wszelkie uwagi lub sygnały o niepokojących zjawiskach  w tej dziedzinie związanych z działalnością naszej firmy. Uwagi prosimy przekazywać na adres e-mail  Administratora: rodo@antalek.pl